הקוד האתי
alt

הקוד האתי

משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ

הקוד האתי

מעודכן לבפברואר 2022

 

מבוא

.1      כיצד יש לקרוא את הקוד האתי?

 • כל פירוש המיוחס למונח כלשהו הכלול בקוד אתי זה "(הקוד האתי,)" מתייחס לעובדים ולעובדות, גם
  כאשר הוא משתמש בלשון זכר, ויהיה ישים ברבים גם כאשר נוסח בצורת יחיד, וההפך.
 • מטרת הקוד האתי היא לאגד את עקרונותיה ואת ערכיה של משק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות בע"מ"(החברה)" ותאגידים בשליטתה (להלן יחד: "הקבוצה,)" במסמך שישמש כמדריך להתנהלותך. יודגש, כי הוא אינו מיועד להחליף את החוק, התקנות או הנהלים, ולא נערך בצורה שתכלול את כל
  הצבים האפשריים בהם אתה עשוי להימצא במהלך עבודתך.
 • יש לקרוא את הקוד האתי בזהירות ובקפידה, ובמידה שמתעורר ספק באשר לאופן הפעולה הראוי במצב מסוים, או אם הנהלים המוצגים אינם ברורים, יש להודיע על כך לממונה הישיר או לממונה בתחום או במחלקה אליהם אתה משתייך. ככל שנודע לך על פעילות המפרה את הקוד האתי, עליך
  להודיע על כך לממונה הישיר שלך או למנכ"ל החברה.
 • כאשר עולה ספק באשר לפירושה של הוראה כלשהי הנכללת בקוד האתי, יש להתייעץ עם המחלקה
  המשפטית.

 

.2      מי חייב לעמוד בדרישות הקוד האתי?

 • המנהלים, הפקידים והעובדים בחברה חייבים לעמוד בהוראות הקוד האתי.
 • החברה תתייחס בחומרה רבה לכל הפרה של החוק, התקנות וקוד אתי זה, או של כל מדיניות או נוהל
  הקבוצה. יודגש, כי כל הפרה כזו עלולה להוביל לנקיטת צעדי משמעת, לרבות פיטורין.

 

.3     כללים בסיסיים

 • חלק ממחויבות העובדים היא לעמוד בדרישות מדיניות ונהלי הקבוצה. יחד עם זאת, במקרה של
  סתירה בין מדיניות הקבוצה או הקוד האתי לבין חוק או תקנה, חובה לנהוג על פי החוק או התקנה. אף על פי כן, יש לנהוג על פי מדיניות הקבוצה גם כאשר הדבר נמצא בסתירה עם חוק או תקנה ישימים
  במקרים הבאים:
  א.   מדיניות הקבוצה קובעת תקן התנהלות מחמיר יותר מאשר החוק או התקנה ו-
  ב.   עמידה בדרישות מדיניות הקבוצה אינה כרוכה בהפרת החוק או התקנה, למרות הסתירה ביניהם.
  במקרה בו עולה סתירה בין חוק או תקנה לבין מדיניות הקבוצה, כולל קוד אתי זה, עליך להודיע על
  כך לממונה עליך ולמנהל.
 • במקרה של סתירה בין הוראות קוד אתי זה לבין הוראות מדיניות קבוצה כלשהי, יגברו הוראות הקוד האתי, אלא אם מדיניות הקבוצה העומדת בסתירה קובעת במפורש את ההפך, או אם קיימת הוראה מנוגדת של המנכ"ל או היועץ המשפטי של החברה. עליך להודיע ליועץ המשפטי אם ידוע לך על קיומה
  של סתירה מעין זאת.

 

.4   כללים בעזרתם תוכל לקבוע התנהלות נכונה

 • ישנו קושי לקבוע מראש עקרונות כלליים המכסים את כל המצבים האפשריים בהם את עשוי להימצא במהלך עבודתך. עם זאת, כללנו בהמשך רשימה של עקרונות כלליים שישמשו לך כמדריך, גם בהיעדר נהלים ספציפיים למצב נתון. בכל מקרה בו עולה ספק באשר לדרך ההתנהגות הנכונה, ניתן לעשות
  שימוש בשני קווים אתיים, המתמצים לשתי שאלות בסיסיות:
    לו הנסיבות היו הפוכות, האם היית רוצה שאחרים יתייחסו לזכויותיך, לכספך או לרכושך באותה
  הדרך שבה אתה מתייחס לזכויותיהם, לכספם ולרכושם של אחרים?
    לו הציבור היה בוחן את התנהלותך ולומד את כל נסיבות המקרה, האם היה הציבור רואה
  בהתנהלותך ובהתנהלותה של חברה בקבוצה התנהלות נאותה, מכובדת וסבירה?
 • להלן התהליך אותו יש לאמץ כאשר ניצבים בפני דילמה אתית:א.  במידה שקיים חוק או תקנה רלוונטיים המכסים את המצב או הפעילות האמורים – פעל בהתאם להוראות החוק או התקנה.
  ב.  ככל שלא קיים חוק או תקנה כאמור, יש לבחון האם קיימת מדיניות קבוצה, נוהל או הוראה
  הקובעים כיצד לנהוג במצב או בפעילות האמורים, במידה שכן – פעל בהתאם למדיניות החברה, הנוהל או ההוראה.
  ג.    ככל שלא קיימת מדיניות קבוצה, נוהל או הוראה הקובעים כיצד לנהוג, יש לבחון האם הקוד האתי
  מורה כיצד לנהוג במצב או בפעילות האמורים, במידה שכן – פעל בהתאם להוראות הקוד האתי.
  ד.  ככל שעדיין אינך בטוח כיצד לנהוג – התייעץ עם הממונה עליך ועם המנהל.

 

.5     על אילו עקרונות וערכים מבוסס הקוד האתי?
קוד אתי זה מבוסס על העקרונות הבאים:

 • ציות לחוק: הקבוצה מצייתת לכל החוקים, התקנות והנהלים הרלוונטיים לתחום פעילותה. העובדים חייבים בכל עת לעמוד בדרישות כל החוקים או התקנות. העובדים לא יניחו בשום מקרה כי הם רשאים להפר חוק או תקנה כלשהם במסגרת ביצוע מטלותיהם בקבוצה, וחל עליהם איסור מפורש לעשות
  זאת. אם אינכם מבינים את החוק, עליכם להתייעץ עם המחלקה המשפטית.
 • הוגנות בעסקים: החברה, מנהליה ועובדיה ינהגו בהגינות, אדיבות, בתום לב ובדרך מקובלת בלקוחות החברה וספקיה. הקבוצה מצפה מעובדיה לנהוג בצורה נאותה כלפי עמיתיהם, ולהימנע מכל פעילות בלתי חוקית. היחסים עם לקוחות, ספקי ושותפי הקבוצה חשובים מאוד לפעילות הקבוצה ולשמירה על הצלחתה. יש לשמר את האמון הניתן על ידי לקוחות, ספקי ושותפי הקבוצה, והקבוצה מצפה כי
  הלקוחות, הספקים והשותפים יקבלו יחס של כבוד, יושר ויושרה.
 • כיבוד האחר: על מנהלי החברה ועובדיה לנהוג בזולת באופן מכובד והוגן, תוך שמירה על כבוד האדם. יש לחלוק את ההצלחה והשבחים עם אחרים כיאות, להימנע מביקורת פומבית זה על זה, ולעודד אווירה של פתיחות, שיתוף פעולה והיוועצות. היחסים בין עובדי החברה צריכים להתבסס על אמות
  מידה גבוהות של כבוד והתחשבות.החברה מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על יחסי עבודה תקינים בין עובדי החברה ולטיפוחם. יחסי העבודה בין עובדי החברה צריכים להתבסס על שיתוף פעולה מקצועי רחב ככל שניתן באופן שיתרום לקידום מטרות החברה. במסגרת שיתוף פעולה זה, על עובדי החברה לנהוג בדרכי יושר, באופן הוגן ובמקצועיות כלפי עמיתיהם בחברה ובכלל זה: לחלוק מידע מקצועי עם עמיתיהם, לסייע לעמיתיהם הנתקלים בקשיים בעבודתם, לסייע בהתאקלמותם של עובדים חדשים ולסייע בשמירה על סביבת
  עבודה תקינה ונעימה.
  על העובדים לכבד, לנהוג בנימוס ולקבל את דעותיהם השונות של עמיתיהם, של הלקוחות,
  הרגולטורים, הספקים או הקבלנים, ועליהם לנהוג בצורה סבירה והוגנת כלפי אנשים אלו.
  יש לכבד את פרטיותם של עובדינו, לכן אסור לעובד לגלות לצד שלישי לא מאושר כל מידע העלול לפגוע
  בפרטיותו של אדם.
 • איסור הטרדה ואפליה: על העובדים לכבד את זהותו התרבותית, האתנית, הלאומית, הגזעית, המינית, הדתית או המגדרית של כל אדם אתו הם באים במגע. הקבוצה לא תסבול כל סוג של יחס בלתי הוגן או מפלה נגד האחר, המבוסס על זהותו של האחר. הקבוצה מחויבת להגן ולכבד את זכויותיהם של עובדיה בכל מקום בו היא פועלת. לא יותר כל סוג של אפליה או הטרדה. פעילויות אלה אסורות בחוק ויתרה מזאת, אינן תואמות את סביבת העבודה אותה שואפת הקבוצה ליצור. הקבוצה תומכת בהזדמנויות שוות לכל עובדיה ומועמדיה, ללא הבדל או הפלייה, ומאמינה כי גיוון בקרב עובדיה הינו
  בעל משמעות ממשית להצלחת החברה.
 • שימוש הנכון בנכסי הקבוצה ושימורם: על העובדים לפעול בכל עת בתום לב ולטובת האינטרסים של הקבוצה. במקרה שעובד עומד מול מספר אפשרויות פעולה, עליו לבחור בחלופה המיטיבה ביותר עם האינטרסים של הקבוצה. על העובדים להגן ולשמור על נכסי הקבוצה, כולל שלמות המידע שלה, בכל צורה שהיא, באופן בלתי תלוי באופן שמירתה. להבטחת מטרה זו, על העובדים להפגין כבוד כלפי
  הנכסים באותה המידה, לפחות, בה היו מפגינים כבוד כלפי נכסיהם הפרטיים. בין היתר, על העובדים:
  –   להבטיח כי השימוש בנכסים יעיל לקידום האינטרסים של החברה;
  –   להשקיע את מרב המאמצים כדי למנוע גניבת הנכסים, טיפול רשלני בהם או בזבוזם, ולהודיע
  לממונה עליהם על כל הפרת בטיחות, טיפול לא מתאים או מעשה הונאה הקשורים בנכסים;
  –   לא להשתמש בנכסים ובציוד השייך לקבוצה, כולל מידע לשימוש פרטי, אלא אם קיבלו אישור
  מפורש לעשות זאת;
  –   להשתמש בנכסים באופן חוקי;
  –   להיות אחראים על הגנת הנכסים (כולל חומרים, אספקה, מידע וכו.)' אם ידוע לך כי אדם לוקח
  נכסים או כי הוא משתמש בהם לרעה, עליך לדווח על כך לממונה שלך או למנהל ו/או למנכ"ל;
  –   מותר להשתמש במשאבי הקבוצה או למוסרם רק אחרי קבלת אישור מראש מצוות הניהול המתאים;
  –   להגן על ביטחון המידע של הקבוצה.
 • אחריות ,הצטיינות ושיפור מתמיד: העובדים ייחשבו תמיד כאחראיים על פעילותם או חוסר פעילותם, על ביצועיהם ועל הדרך בה השיגו את מטרות הקבוצה, ומצופה מהם כי ישאפו בכל עת להיות הטובים ביותר. הקבוצה מעודדת את עובדיה להצטיין ומצפה כי העבודה שהם מבצעים, התקדמותם והשירות
  שהם מספקים יהיו הטובים ביותר. הקבוצה פתוחה לקבל ביקורת בונה והצעות לשיפור.
 • מחויבות לבטיחות ולבריאות העובדים או הקהילה: חייהם ובריאותם של העובדים הם בראש מעיניה של הקבוצה. על כן, הקבוצה מנהלת את עסקיה תוך שמירה על בריאותם ועל בטיחותם של עובדיה ושל הקהילה בה הקבוצה פועלת. הקבוצה תאמץ תקני בטיחות ותפיצם בין עובדיה. על העובדים לבצע את עבודתם באופן זהיר, מפני שאין דבר היכול להצדיק סיכון חיים. הפרת נהלי בטיחות מעמידה את
  כולם בסכנה.
 • מחויבות לקהילות: הקבוצה מייחסת חשיבות לשמירה על דיאלוג עם חברי הקהילות השונות באזור
  פעילותה וליישום תכניות ופרויקטים המיועדים לשיפור איכות החיים שלהם תוך כיבוד תרבותם.
 • מחויבות לסביבה: פעילות החברה תנוהל תוך שמירה על הסביבה ועל משאבי הטבע תוך ציות לכל
  החוקים והתקנות הרלוונטיים.

 

.6     העובדים והקבוצה

הצלחתה של הקבוצה תלויה בכישורים, בחריצות ובמסירות עובדיה, שהינם הנכס היקר ביותר שלה. כבוד לזכויות האחרים והעובדים הוא הבסיס לצמיחת הקבוצה. יש לכבד את זכויות עובדי הקבלנים כמו גם את
זכויותיהם של עובדי ספקי השירותים של הקבוצה ויש להתייחס בכבוד, בנימוס וביושר לאנשים אלה.

 

.7   כללי התנהלות ספציפיים

 • עליך להימנע במצב בו האינטרס האישי שלך או האינטרס של אחד מקרוביך נמצא או עלול להימצא בסתירה לאינטרס הקבוצה. יחד עם זאת, אם מתעורר מצב מסוג זה, עליך להודיע על כך בכתב
  הקשורות בעסקאות החלטות או בקבלת מהשתתפות להימנע ועליך ולמנכ"ל, שלך לממונה
  בקונפליקט אינטרסים פוטנציאלי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב לעשות זאת מאת הממונה עליך והמנכ"ל. כמו כן, אם נודע לך על כך שעובד עלול להימצא במצב של קונפליקט אינטרסים, עליך
  לדווח על כך לממונה עליך ולמנהל אשר יהיו חייב ליידע את הממונה עליו ואת המנכ"ל. להלן רשימה,
  שאינה מהווה רשימה ממצה וסגורה, של מצבים אשר יהוו קונפליקט אסור:-    עובד לא יקבל מתנות, דברים ללא תמורה או שוחד מצד שלישי כדי לבצע את עבודתו.
  –    עובד ימנע מהענקת מתנות, הטבות, הנחות חריגות או תנאים משופרים לעובדים במגזר הציבורי או הפרטי ולבני משפחתם.
  –    עובד אינו מורשה לבצע טובות אישיות לעובד קבוצה אחר או לבן משפחתו, תוך ניצול מעמדו בקבוצה.
  –    אם בן משפחתו של עובד מועסק בחברה הנמצאת בקשרים עסקיים עם הקבוצה, עליו לדווח על כך לממונה ולמנכ"ל.
  –    עובד לא ייהנה באופן אישי מהזדמנויות עסקיות העשויות לנבוע כתוצאה ממעמדו בקבוצה.
  –   עובד לא יבצע כל עיסוק או פעולה, פרט לאלה המבוצעות על ידו במסגרת עבודתו בקבוצה, אלא אם הם אושרו על ידי המנכ"ל. מנהל משאבי אנוש או האדם המבצע תפקיד זה בחברה יחזיק רשימה של כל העיסוקים הנוספים של עובדי הקבוצה שאושרו על ידי המנכ"ל.
 • עובד הקבוצה לא יקבל מתנות מצד שלישי בקשר עם עבודתו, אלא אם אלה מתנות הקשורות לפעילות
  מסחרית או תעשייתית כמקובל, אלא אם קיבלת אישור בכתב מהמנהל.
 • מידע על הקבוצה אשר נערך על ידי עובדי הקבוצה ו/או צד שלישי שהועסק לצורך כך, הינו רכושה של הקבוצה ובתור שכזה ייחשב לנכס חשוב. אסור לך לגלות מידע שאינו נחלת הכלל ושאותו קיבלתבמהלך או כתוצאה מביצוע מטלותיך, ובאופן מיוחד וללא הגבלה:
  אסור לך לשוחח על התכניות העסקיות של החברה, תהליכי העבודה, דיונים פנימיים או כל נושא עסקי הקשור בקבוצה, במקומות בהם אנשים שאינם עובדים, יועצים או מנחים של הקבוצה יכולים לשמוע
  את השיחה, או עם אדם אחר, כאשר אינך בטוח שאדם זה מורשה לקבל מידע מסוג זה, אלא אם: )1( המידע נמצא ברשות הכלל; או )2( הצגת מידע זה מתחייב בכפוף להוראות חוק או תקנה; או )3( הצגת
  מידע זה נחוץ לצורך ביצוע מטלותייך כעובד; או )4( הצגת מידע זה משרת את אינטרס הקבוצה.
  יובהר, כי עובדים חייבים לקבל רשות ממנהלם בטרם יחשפו מידע במצבים המתוארים לעיל, אלא
  אם מתן מידע זה נכלל בתפקידם והם קיבלו אישור כללי לעשות זאת.
 • עובדים אינם מורשים לדבר עם עיתונאים, אנליסטים ואנשי מקצוע בשוק ההון על נושאים הקשורים
  בקבוצה, או על חברה בקבוצה, אלא דרך דובר מורשה על ידי המנכ"ל.
 • בכל מצב בו עובד אינו בטוח אם אדם מסוים מורשה לקבל מידע על הקבוצה, עליו להתייעץ עם הממונה עליו.

.8

על העובדים לפעול בצורה סבירה כדי למנוע את חשיפתם עצמם או את חשיפתם של עובדים אחרים, של הקבוצה, הסביבה או הקהילה, לסיכונים המנוגדים לתקנות או למדיניות הבטיחות והסביבה של הקבוצה ובמיוחד, הם מתחייבים לעמוד בדרישות התקנים בנושא בטיחות, סביבה ובריאות שהוגדרו בחוק, בתקנות או כאלה שהוגדרו על ידי הקבוצה או מדיניות כלשהי של הקבוצה. במידה וידוע לך על קיום סיכון כלשהו הנמצא בסתירה לתקנים או למדיניות הבטיחות והסביבה של הקבוצה, עליך להעביר מידע זה מיד לממונה עליך או למנהל.

.9

אסור לעובדים להטריד מינית אדם, אם בצורה מילולית, באמצעות מעשים או יצירת סביבה פוגענית. במידה
וידוע לך על מקרה של הטרדה מינית במקום העבודה, עליך לדווח על כך לממונה.

.10   מסחר בניירות ערך

עובדים או בני משפחותיהם כפופים לנוהל מידע פנים (אשר הובא לידיעת כלל העובדים) בכל הנוגע למסחר
בניירות ערך של החברה.

.11  מניעת ניגוד עניינים

על עובדי החברה חל איסור לעסוק בכל פעילות שהיא העשויה ליצור ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בין
ענייני החברה לבין העניינים האישיים של העובדים. כמו כן, יש להימנע מכל מצב העלול לגרום להם שלא
למלא את תפקידם בחברה כיאות ולקיים את מחויבותם ואחריותם כלפיה באופן ענייני ולטובת החברה.
הפעולות הבאות עלולות להיחשב כפעולות שיש בהן חשש לניגוד עניינים:

 • עובד החברה מקדם עסקים של החברה עם קרובי משפחתו או חבריו.
 • עובד החברה עובד עבור מתחרה של החברה או מכהן כיועץ של חברה מתחרה או כחבר דירקטוריון של חברה מתחרה.
 • לעובד החברה יש עניין כלכלי או אחר בגוף המשמש ספק, לקוח או מתחרה של החברה.
 • עובד החברה מתחרה בחברה או מתכנן בתקופת העסקתו בחברה להתחרות בה.
  ניגוד עניינים עלול להיווצר גם במצב בו עובד החברה או קרוב משפחה שלו מקבלים מספק או מלקוח
  הטבות אישיות בלתי נאותות כתוצאה ממעמדו בחברה, כגון: מתנות, אירוח, הזמנות לאירועים וכו.'
  על עובד החברה להימנע מקשרים עסקיים ישירים או עקיפים עם לקוחות, ספקים או מתחרים של החברה מחוץ למסגרת תפקידו. על מנהלים בחברה חל איסור לתת הטבות אישיות, בלתי ראויות, לעובד או למנהל
  אחר או למקורב תוך ניצול מעמדו של המנהל בחברה.
  פעילות בניגוד עניינים עשויה להתעורר במקרים רבים אחרים. הואיל ובלתי אפשרי לחזות מראש כל מצב
  אפשרי להיווצרות מצב של ניגוד עניינים, על כל העובדים לגלות מודעות ורגישות לעניין חשוב זה.
  על עובד החברה הנתקל במקרה או במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בין ענייני החברה לענייניו האישיים או ענייניו האישיים של עובד אחר, להודיע על כך לאלתר לממונה עליו או לעובד המתאים לכך בחברה
  בהתאם להנחיות הקוד האתי.
  לעיתים, ניגודי עניינים עשויים להיות מעורפלים ולא חד משמעיים, ולפיכך בכל מקרה של ספק מומלץ לנהוג
  לחומרה, ולהיוועץ עם הממונים הישירים או עם הממונה על הקוד האתי בחברה.

.12  תנאי העסקה

 

הוראות מדיניות הקבוצה כמו גם אלה של קוד אתי זה מהוות חלק מתנאי ההעסקה של כל עובד המועסק על
ידי חברה בקבוצה, וכל אי-ציות להוראות אלה ייחשב הפרה חמורה של ההתחייבויות הנגזרות מהם.